Nieuws vanuit het Dorpsbelang

Afgelopen juni is de algemene leden vergadering van het Dorpsbelang gehouden. De volledige notulen zullen t.z.t. rondgestuurd worden aan de leden, maar nu alvast een paar zaken die besproken zijn.
De ALV is bezocht door 27 leden die goedkeuring aan de vorige notulen hebben gegeven. De penningmeester heeft verslag gedaan wat door de kascommissie is goedgekeurd.
In het bestuur is afscheid genomen van Monique Fennis en Martin Korving heeft haar plaats ingenomen.
Ook de beide commissie ( Utwykcie en feestcommissie ) hebben een paar wijzigingen ondergaan.

Wijzigingen commissieleden Utwykcie:
Aftredend lid Louis Zuiderveld (penningmeester), aantredend lid Pauline van Leeuwen (penningmeester).
Verder neemt Johan de Boer afscheid als voorzitter maar blijft wel in de commissie. Rob Bos zal de taak als voorzitter op zich nemen.

Wijzigingen commissieleden Feestcie:
Aftredend lid Harry de Jong (penningmeester), aantredende leden Roelianne Bouma (penningmeester) en Joost Reitsma

Het bestuur heeft daarnaast ook alle vrijwilligers bedankt en benadrukt dat we het als dorpsgenoten samen moeten doen.
Vervolgens is uitgebreid gediscussieerd over hetgeen we als bijdrage aan het ondernemersfonds kunnen aanvragen en de vergadering oppert om ook andere subsidiefondsen zoals IMF en Kernenfonds te benaderen. Het bestuur heeft gezegd dat te gaan doen.

Daarnaast participeert het bestuur in de projectgroep ALG, een samenwerkingsverband van ondernemers en dorpsbelangen van langs de IJsselmeerkust van Sudwest-Fryslân (van Makkum tot Stavoren) om de bevaarbaarheid van alle sloten en vaarten te vergroten.
Daarmee hoopt men om medewerking van gemeenten en Wetterskip te krijgen. Ook voor onze Schraardervaart van belang, we hebben immers kort geleden een mooie haven gekregen in Schraard.

Ook was er op 30 juni een bewonersavond in dorpshuis ’t Bynt in Wons m.b.t. de gezondheidsmonitor gerelateerd aan het windmolenpark Nij Hiddem-Houw.
Het was een positieve en constructieve bijeenkomst over de inhoud van de monitor waarbij een globaal inzicht is verkregen in de eerste resultaten van de nulmeting.

In de tussentijd heeft de gemeente ons verzoek om de verweerde herdenksteen naast de ingang van de kerk een onderhoudsbeurt te geven positief beantwoord en heeft hiervoor een opdracht verstrekt aan een gespecialiseerd bedrijf .
Ook heeft de gemeente een verzakking (‘Schraardse Sinkhole’) op het einde van de Schoolstraat (voorbij de haven) gerepareerd. De oorzaak bleek een gebarsten ondergrondse buis te zijn welke uiteraard ook is hersteld.
Op onze uitnodiging voor een werkbezoek van het college van burgemeester en wethouders is ook een positieve reactie gekomen; het college vergadert maandelijks op locatie en ze gaan proberen om voor volgend jaar ook Schraard in hun planning op te gaan nemen (2022 was al volgeboekt).

Donderdagmiddag 1 september heeft er in het dorpshuis een overleg plaatsgevonden met Iepen Mienskip Fonds (IMF) en onze dorps-coördinator m.b.t. de mogelijkheid tot aanvragen van subsidie voor
de aanleg van een jeu-de-boules baan op het trapveldje tegenover ’t Dorpshuis.
En eventuele aanvullende mogelijkheden (bijvoorbeeld een idee voor de aanleg van een amfitheater om maar iets te noemen)
sponsoring voor de borden/markering voor het aan het door Ype opengestelde wandelpad.
Er bleken diverse mogelijkheden voor subsidies, hiervoor dienen projectplannen te worden ingediend en toekenning hangt af van de somscore op verschillende punten op o.a. vlak van participatie, belang etc. en eventuele concurrente aanvragen…
Dus er ligt nog wel wat werk voor de boeg qua uitzoekwerk en opstellen van projectplan(nen) om zo hoog mogelijk te kunnen scoren op de aanvragen en hier wordt binnenkort mee gestart.
Tevens is er gelijk gebruik gemaakt om toch nogmaals ook een aantal andere punten onder de aandacht te brengen zoals de gewenste prullenbakken bij de bankjes van het fietsknooppunt en de haven (gemeente wil wel, maar moeten we zelf dan gaan legen), aanvraag laadvoorziening voor elektrische auto’s (is meer een duurtest voor geduld dan actie vanuit de gemeente op het vlak van duurzaamheid) etc. Alles In het kader de aanhouder wint, er volgt in ieder geval navraag bij de gemeente en hoop doet leven.

Tenslotte is vanuit het dorpsbelang ook nog bij de gemeente gevraagd om een oplossing te vinden voor geul die ontstaat achter de tegels langs de vrijterp waar je na regen al snel met je voeten in de modder komt te staan met het neerzetten van de kliko.

Voor meer informatie of details, vraag gerust na bj Tom, Nienke, Michel of Martin.

Plaats een reactie